Akadálymentesítés

Az oldalt üzemelteti:

Támogatók:

Tárhelyet biztosítja:

Látogatottság

4.png2.png0.png2.png5.png
Ma4
Tegnap3
Ezen a héten11
Ebben a hónapban75
Összes42025

Látógató Infó

  • IP címe: 212.52.180.147
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Ki van Jelen

1
Online

2018. április 26. csütörtök, 15:36

Kedves Civil Szervezetek!

A május 7-én Győrben rendezett „Lenni… Aktívnak lenni…” c. civil fórum egyik központi témája a civil szervezetek közhasznúsági státuszának „megmentése” volt.

A 2011. évi CLXXV. tv. 2014. május 31-ig adott határidőt a törvényben előírt új közhasznúsági feltételek megteremtésére és a kérelem törvényszékhez való benyújtására – tehát alig maradt idő.

Legsürgetőbb a létesítő okirat módosítása, mert ez egyesületeknél még közgyűlési jóváhagyást és dokumentálást igényel.

Legsürgetőbb a létesítő okirat módosítása, mert ez egyesületeknél még közgyűlési jóváhagyást és dokumentálást (jegyzőkönyv, jelenléti ív) igényel. 

·  A SOS-1 részben a közfeladatok pontos jogszabályhelyeinek beazonosításához

· Az SOS-2 részben a tagsági jogviszonnyal, a szervezet felépítésével, az egyes szervek működtetésével kapcsolatban adtunk tanácsokat. 

Most a közhasznú alapszabályban/alapító okiratban megjelenítendő összeférhetetlenségi és nyilvános működéshez kapcsolódó kötelező elemeket ismertetem javaslatként. Mondom javaslatként, hiszen az „alapokmányok” tartalmának meghatározásához csak a közgyűlésnek ill. alapítónak van joga.

 

Közhasznú S.O.S.-3

Tanácsok:
Az egyesület/alapítvány belső működésének szabályozásánál is csak azokat emeltem ki, melyek új elvárások. Az új Ptk.-val kapcsolatos bírósági elvárásokat valójában még senki nem ismeri, így arra csak próbálkozások vannak. A hiánypótlásnál – ami elkerülhetetlen – úgyis kiderül minden.

A vezető tisztségviselők kizárási, összeférhetetlenségi szabályozása a civil szervezetek létesítő okiratának (is) az egyik hangsúlyos eleme.  A tapasztalat szerint az összeférhetetlenség elemeinek beépítését az 1997. Khsztv. már kötelezően írta elő, de a tapasztalat szerint ezek általában rendszertelenül, több helyre beékelve jelentek az okiratokban. Ugyanez vonatkozik a szervezet működésének és dokumentumainak nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezésekre.

A logika és az áttekinthetőség érdekében javaslom ezek összevonását és egy önálló fejezetben való megjelenítését – a hatályos új jogszabályi rendelkezések beépítésével.

Például így:

A vezető tisztségviselők összeférhetetlensége. Iratnyilvánosság.    (ÚJ)

Vezető tisztségviselők (pl.):
- az elnökség/a kuratórium tagjai
- a Felügyelőbizottság tagjai

 

Kizárás, összeférhetetlenség

1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

2) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült

3) A közgyűlés, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Az Egyesület vezető tisztségviselője csak büntetetlen előéletű magyar állampolgár  lehet.

4) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

                a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott   adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

                b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

                c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,           vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

                d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény           szerint felfüggesztette vagy  törölte.

5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Felügyelő Bizottság:

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály             másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a                tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

 

A működés nyilvánossága:

 

 

1.) A közgyűlési/vezetőségi/kuratóriumi döntésekről „Határozatok nyilvántartása” című külön könyvet kell nyitni, ahol nyilván kell tartani a kuratóriumi döntéseket külön sorszám szerint. A bejegyzésnek a sorszám mellett tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők arányát és személyét is. Ezt a könyvet a kuratórium elnöke vezeti.

 

2.) Az egyesület/alapítvány szervezetszerű működésével kapcsolatos dokumentumok (így a testületi ülések jegyzőkönyvei, az egyesület által kötött szerződések és kiadott állásfoglalások) nyilvánosak. Ez alól kivételt képeznek a személyi, fegyelmi és munkaügyi tárgyú döntésekkel kapcsolatos iratok.

3.) A működéssel kapcsolatosan keletkezett iratoknak, a határozatok nyilvántartásának, a közhasznúsági jelentésnek és a alapítvány egyéb nyilvános iratainak legalább egy-egy példányát a Kuratórium elnöke az Alapítvány székhelyén köteles tartani, és lehetővé tenni, hogy azokba – előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthessen, illetőleg azokból saját költségén másolatokat készíthessen.

4.) A közgyűlés és az elnökség/kuratórium hozott határozatait az elnök 15 napon belül a közvetlenül érintettnek írásban megküldi. A közlésnek pontosan tartalmaznia kell a hivatkozott döntés célját, a végrehajtással kapcsolatos tájékoztatást, illetve a határidőket. Ugyancsak az elnök gondoskodik arról, hogy a vezető szervek döntései az egyesület központi irodájában elhelyezett hirdetőtábláján kifüggesztésre kerüljenek és megjelenjenek az egyesület honlapján is.

5.) Az egyesület/alapítvány honlapján, illetve központi irodájában elhelyezett hirdetőtábláján keresztül – az Egyesület Alapszabályán túl - nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit.

6.) A közgyűlés/kuratórium által elfogadott éves beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét az egyesület honlapján, bírósági letétbe helyezéssel, illetve egyesület központi irodájában elhelyezett hirdetőtábláján kifüggesztve mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

Folytatás következik.

 

                                                                                                                             dr.Kalas György
                                                                                                                 Ökológiai Stúdió Alapítvány

 

 

A sorozat a „NCTA-2013-2371-A „Jogod van! – Helyi közösségek segítése a civil kontroll hatékonyabb érvényesítése érdekében a Nyugat-dunántúli régióban” c. támogatásával készült.

Mellékletek:
Fájl letöltése (KözhasznúKv.S.O.S.-3.pdf)KözhasznúKv.S.O.S.-3.pdf[ ]524 kB